B E R E T N I N G

på Grundejerforeningen Tømmerupvangs ordinære generalforsamling d. 23/4 2002

--------------------------------------------

Gennem de seneste år har jeg indledt bestyrelsens beretning med at fortælle, hvor længe grundejerforeningen har eksisteret. Hvis I ikke kan huske det, kan jeg oplyse, at Grundejerforeningen Tømmerupvang blev stiftet den 6. marts 1978, så det er altså til næste år, vi kan fejre vores 25 års jubilæum, og det er jo i gode hænder, for som I kan huske valgte vi sidste år - for en 2-årig periode - et godt festudvalg, som vil tage sig af den opgave. Sidste år fremlagde vi på selve generalforsamlingen en oversigt over de punkter, som jeg ville komme ind på i beretningen. Det blev foreslået, at vi sendte denne oversigt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så det har vi gjort i år. I har forhåbentlig taget oversigten med, så I har mulighed for at gøre notater på den undervejs. På denne måde kan I så huske det hele og komme med en række gode spørgsmål under den efterfølgende debat.

Som I kan se af oversigten, vil jeg bl. a. komme ind på følgende emner:

Som I kan se af det antal emner, jeg vil komme ind på i beretningen, har det været et rimelig roligt arbejdsår for bestyrelsen

Udkørslen fra Holdkærs Ager til Tømmerupvang har været drøftet på generalforsamlingen gennem de seneste par år. Problemet er jo, at både bilister, men især knallerister og cyklister ikke respekterer den ubetingede vigepligt, de har, når de kommer inde fra Holdkærs Ager og kører ud i Tømmerupvang. Som I måske husker, skrev vi for ca. 1½ år siden et brev til afdelingsbestyrelsen for Holdkærparken, hvor vi gjorde opmærksom på problemet og bad dem om at overveje en løsning, da det jo er deres vejstykke. Jeg nævnte sidste år, at Holdkærparkens formand - efter flere henvendelser fra vores side - havde lovet at sørge for at få flyttet en blomsterkumme hen ved udkørslen ind mod hegnet til nr. 2, således at udkørende trafikanter ville blive tvunget over i venstre side af vejen, set fra deres side. Der ville så være endnu en markering om, at man skal passe på ved udkørsel, og samtidig ville der blive en længere reaktionstid, såfremt der alligevel bliver kørt frem samtidig, både fra deres side og fra vores vej. Vi har rykket adskillige gange i det forgangne år. Den seneste undskyldning var, at forretningsføreren hos Postfunktionærernes Andels-Boligforening var ved at blive skiftet ud, og at man først ville have den nye forretningsførers accept, inden man foretog sig noget. Kummen er nu - for små 14 dage siden - endelig blevet flyttet, men som I kunne se, da I kom herover, er kummen placeret inde på fortovet. Det er vores opfattelse, at kummen skal ud og stå på selve vejarealet lige uden for fortovet for at have den fulde effekt, men det kan jo være, at placeringen er foretaget med fuldt overlæg, for at Holdkærparken ikke skal løbe ind i nogle ansvarsmæssige problemer. Vi tager snarest en snak med Holdkærparkens formand og lover, at vi vil følge sagen helt til dørs.

Bestyrelsen har - som i de tidligere sæsoner - deltaget på alle de møder, som Sammenslutningen af Grundejer- og Parcelforeninger i Tårnby Kommune, populært kaldet GrundejerSammenslutningen, har indkaldt til for at holde os orienteret om, hvad der sker i nærområdet. Der har været afholdt ét delegeretmøde, ét formandsmøde samt et kursus over 2 aftener i Foreningsret. Referat fra møderne bliver lagt ind på GrundejerSammenslutningens hjemmeside, hvor I også kan finde en række nyttige oplysninger for grundejerne i Tårnby Kommune. Adressen kan I se på Oversigten over emner til denne beretning. På delegeretmødet blev vi bl.a. orienteret om, at Tårnby Kommune har besluttet, at kommunen fremover ikke ønsker at opkræve ydelserne på kommunegaranterede vejlånover ejendomsskattebilletten. Det vil blive noget, som grundejerforeningerne selv må sørge for. Det lyder ikke som en spændende opgave, som man således pålægger grundejerforeningerne, og det kan måske snart få betydning for os, når vi skal til at gøre vores veje i stand. GrundejerSammenslutningens bestyrelse bryder sig heller ikke om beslutningen og vil gøre en kraftig indsats for, at kommunen tilbagekalder sin beslutning. Vi er vidende om, at kommunens administration faktisk ikke er helt klar over, hvordan man vil gribe denne nye situation an. Man afventer en prøvesag.
På formandsmødet havde vi besøg af Anne Grethe Foss fra Ørestadsselskabet, som fortalte om den kommende metro, som efter planen skal starte til oktober i år. Til orientering kan jeg oplyse, at man starter op med 14 togsæt. Selve driften kræver 12 togsæt, så der er altså 2 togsæt i reserve. I myldretiden vil der kun være ca. 1½ minut mellem togene, så det lyder jo ganske fornuftigt, men jeg ved ikke hvor mange af vore medlemmer, der med fordel vil kunne gøre brug af metroen, men det bliver jo nok sådan, at de, der bruger offentlige transportmidler, bliver tvunget over i metroen via omlægning af buslinierne. På formandsmødet var der også et indlæg fra formanden for Grundejerforeningen Nøragersminde, som er Grundejersammenslutningens største medlemsforening med 589 medlemmer. Der er nogle af vore medlemmer, der bliver sure, når bestyrelsen efter det årlige vejsyn påtaler forskellige skader på fortove eller anmoder om fjernelse af ukrudt eller beplantning udover fortovet. Jeg kan fortælle, at de er langt mere aktive og endnu hårdere ude i Nøragersminde. Derude holder man kvartalsvise vejsyn, og der bliver skrevet ca. 75 breve hver gang. Hvis tingene ikke bliver bragt iorden, truer man med advokat og sætter folk på til at klare opgaverne mod betaling af grundejeren. Når Nøragersminde i forbindelse med ejerskifte af ejendomme modtager henvendelse fra ejendomsmæglere med anmodning om besvarelse af diverse spørgsmål og fremsendelse af vedtægter m.v., opkræver man derude et gebyr på 200 kr. Vi har derfor i vores bestyrelse besluttet, at vi forhøjer vores gebyr fra 130 kr. til 200 kr. pr. forespørgsel.
Som nævnt afholdt Grundejersammenslutningen også et kursus i "Foreningsret" over 2 aftener i februar måned. Vores nye bestyrelsesmedlem, Lars, deltog på kurset, og Lars synes, at han fik mange nye ting at vide, som han og vi kan bruge i bestyrelsesarbejdet fremover.

Et årligt tilbagevendende punkt i bestyrelsens beretning er vejsyn, og det slipper I heller ikke for i år. Tårnby Kommunes officielle vejsyn plejer at finde sted i maj må-ned, men der gik vist lidt "ged" i det sidste år. Vi fik en meddelelse om, at vejsynet ville finde sted den 9. august 2001, men da vi telefonisk gav udtryk for, at vi godt kunne tænke os at deltage på vejsynet, fik vi at vide, at vejsynet hos os rent faktisk havde fundet sted administrativt, idet Teknisk Udvalg den pågældende dag kun kommer de steder, hvor der er problemer. Rapporten fra vejsynet modtog vi først den 4. januar 2002 og konklusionen var "Intet at bemærke". I den forbindelse kan jeg nævne, at chefen for Teknisk Projektering i Tårnby Kommune har oplyst, at der er en ændret holdning til, hvor store niveauforskelle, der skal være på veje og fortove, for at det bliver ansvarspådragende. Tidligere talte man om niveauforskelle på 15 mm, men nu skal forskellene mellem f. eks. 2 fliser være 20-30 mm, før grundejeren kan gøres ansvarlig. I efteråret mødtes jeg - i anden anledning - med chefen for Teknisk Projektering på vore veje. Jeg benyttede lejligheden til at spørge om hans opfattelse af vore vejes generelle tilstand, og han anbefalede, at vi begyndte at planlægge istandgørelse af vejene, men det spørgsmål vender jeg tilbage til senere i beretningen. Som det efterhånden er blevet sædvane, foretog bestyrelsen medio august måned i forbindelse med et bestyrelsesmøde vort eget interne vejsyn. Vi fandt anledning til at skrive en påtale til 6 medlemmer om opretning af chaussestensborten, hvoraf den ene var en genganger fra året før. Desværre mangler 3 af medlemmerne fortsat at få tingene ordnet på trods af, at vi har sendt en rykker i starten af november måned. Vi synes, det er for dårligt, især fordi det også er i grundejerens egen interesse at få tingene ordnet for at undgå at få en erstatningssag på halsen, som i givet fald formentlig ikke vil blive dækket af forsikringsselskaberne, fordi grundejeren burde vide og er blevet gjort opmærksom på, at der er et ansvarspådragende forhold. Ét af medlemmerne har dog svaret bestyrelsen og meddelt, at oprettelsen vil ske ved lejlighed. Herudover har vi stadig en sag om store niveauforskelle mellem fliser og i rendestenen hængende, som vi for over 1 år siden har overdraget til Tårnby Kommune, men grundejeren er tilsyneladende bedøvende ligeglad. Vi skrev også en påtale til 3 medlemmer om græs/ukrudt i rendestenen. Her bragte de pågældende medlemmer tingene i orden inden for en rimelig tid, så det siger vi tak for. Denne gang var der ingen påtale om buske eller træer, hvis grene hængte generende ud over fortovet, så det var jo glædeligt.
Vi har også haft en sag, hvor et medlem byggede en ny dobbelt carport helt ud til vejen. Det første problem var, at medlemmet ikke havde etableret en korrekt overkørsel til carporten over fortovet. Reglerne siger nemlig, at man skal sænke kantstenen og sørge for, at der ligger kørebanefliser, dér hvor man kører over fortovet. Til orientering kan jeg sige, at kørebanefliser er et par cm tykkere end almindelige fortovsfliser. Regulativ for Overkørsler i Tårnby Kommune beskriver, at overkørsler maksimalt må være 5 meter i bredden - d.v.s. det stykke langs vejen, som kantstenen bliver sænket på. I den pågældende sag var der behov for en overkørsel i 7 meters bredde, for at overkørslen kunne blive ordentlig og se pæn ud. Bestyrelsen har tilladt sig på grundejerforeningens vegne at give vores accept af, at Tårnby Kommune gav dispensation fra det nævnte Regulativ for Overkørsler. Denne del af sagen er således faldet helt på plads. Det andet problem er, at en del af carportens udhæng - efter vores opfattelse - rager ud over skellinien mod vej. Som bekendt ligger skellinien ca. 20 cm bag fortovsflisernes kant. Vi bad skriftligt Tårnby Kommune om at se på sagen, men da vi ikke havde fået noget svar fra kommunen i løbet af 2 måneder, kontaktede jeg dem telefonisk for at høre, hvad der skete. Jeg fik så det svar, at der skete ikke noget, for kommunen hverken ville eller kunne gøre noget, når der var tale om, at man blot "havde givet en anmeldelse", som det blev udtrykt, og det er jo det, der er fremgangsmåden, når det er "Bygningsreglement for småhuse", der anvendes. Hvis grundejerforeningen ønskede at gøre mere ved sagen, måtte vi anlægge et privat søgsmål ved retten. Bestyrelsen forstod ikke en lyd af dette. Som bekendt gælder Byplanvedtægt nr. 26 for vort område og ifølge byplanvedtægten er det alene Tårnby Kommunalbestyrelse, der har påtaleret. Vi mener ikke, at det kan være rigtigt, at en grundejer anmelder et byggeri af et småhus, som kommunen ikke har indvendinger imod, hvorefter grundejeren ændrer på byggeriets udseende og placerer det anderledes end vist på den indsendte tegning, uden at Bygningsmyndigheden, d.v.s. Tårnby Kommune skrider ind. Disse betragtninger foreholdt vi Tårnby Kommune skriftligt og bad dem besvare vort over 2 måneder gamle brev skriftligt. Det blev det ikke anderledes af. Kommunen meddelte, at man havde synet stedet, og under de givne omstændigheder følte man det vanskeligt at vurdere, om hvorvidt carporten overskred skellinien mod vej, hvorfor man anbefalede, at parterne kontaktede en sagkyndig, som er i besiddelse af det nødvendige måleudstyr til at foretage målinger i marken. Kommunen ville således ikke foretage sig yderligere i sagen. Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke ønsker at køre en sag mod den pågældende grundejer med landmåler og hele "svineriet", men vi forstår stadig ikke det principielle i, at Tårnby Kommune bakker ud af en sådan sag. Det er kun dem, der har påtaleret, så det principielle i sagen har vi tænkt os at forfølge.
Bestyrelsen påtænker også i år at foretage et internt vejsyn, formentlig i august måned. I kender jo efterhånden de gældende regler, så jeg vil undlade at trætte jer med dem i denne beretning.

Jeg nævnte tidligere, at chefen for Teknisk Projektering i Tårnby Kommune på baggrund af min forespørgsel havde anbefalet, at vi påbegyndte planlægningen af en istandsættelse af vore veje. Det var kun mig, der var tilstede den dag, jeg spurgte ham om hans syn på vore vejes generelle tilstand, men jeg syntes, at hele bestyrelsen skulle være med til at høre om hans vurdering af vejene. Vi aftalte derfor et møde på vejene med akademiingeniør Niels Erik Andersen, som er kommunens vejtekniske ekspert. Alle bestyrelsesmedlemmer deltog på vejmødet, som fandt sted den 4. april i år, så der er tale om rimeligt friske oplysninger. Niels Erik Andersens vurdering er, at vores vejbane efterhånden er temmelig tør, så det varer ikke længe, før de mange småsten begynder at løsne sig, og når det først sker, skal der altså tages affære forholdsvis hurtigt. Han mener, at vi bør lægge en forsegling på, og det skal ske senest indenfor 5 år. Der er så flere muligheder, og der kommer hele tiden nye til, men det bliver jo op til den kommende bestyrelse at tage kontakt til nogle asfaltfirmaer og få noget vejledning og indhente nogle tilbud. Niels Erik Andersen mente, at vi inden næste vinter bør forsegle de revner, der er opstået efter naturgasnedgravningen. Vi har jo tidligere fået revnerne forseglet, men vi bør gøre det igen, inden der opstår al-vorlige skader. Skaderne kan opstå, når vand trænger ned i revnen og efterfølgende fryser til is og dermed kan ødelægge asfalten. Rendestensbrøndene bør også renoveres og i den forbindelse anbefalede han, at de bliver vendt 90 grader, så hullerne i ristene bliver på tværs og ikke - som de er nu - i forlængelse af kørselsretningen. Det har noget med cykler og smalle dæk at gøre. Vi fik også en kedelig oplysning på mødet, nemlig at det er grundejerforeningen, der er ledningsejer, f.s.v. angår vejafvandingen, og det vil jo sige den ledningsføring, der er under vores rendestensbrønde. Skulle der opstå problemer, er det som følge heraf grundejerforeningen som ledningsejer, der kommer til at betale evt. udgifter til reparation.

Som I ved, har vi en aftale med Holdkærparkens gartnere om, at de slår græsset på vores fællesareal, og det gør de for en for os yderst favorabel honorering. Sent på efteråret blev græsset klippet, så det har set pænt ud hele vinteren, men der var perioder sidste sommer, hvor græsset var temmelig højt. Vi har derfor aftalt med gartnerne, at bestyrelsen holder øje med græssets højde, og at vi - når vi finder tiden inde - henvender os til dem med et gavekort, hvorefter de slår græsset inden for rimelig tid. Vi ønsker at få lidt mere styring på, hvornår græsset slås, og det kommer nok til at betyde, at græsset bliver slået en gang eller to mere om året, og dermed bliver udgiften naturligvis også større. Jørgen Hvistendahl i nr. 7 har foreslået bestyrelsen, at vi får ryddet op i det tætte buskads af snebær, der er deroppe. I første omgang besluttede vi, at det ville blive alt for omfattende, også at komme af med affaldet. Vi har nu ændret holdning, idet vi har besluttet, at vi vil afholde en arbejdssøndag på området, og det vil vi gøre

søndag, den 26. maj kl. 09:30,

hvor alle er meget velkomne. Noter venligst datoen, men I vil høre nærmere i vores sædvanlige "orientering efter generalforsamlingen". Alt det brandbare affald, der bliver, kan vi så bruge til at lave grundlaget for det kommende Sankt Hans-bål.

Det var så, hvad vi synes, vi ville bringe fra beretningsåret. Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål og kommentarer og hører meget gerne, om I har forslag til yderligere arbejdsopgaver til bestyrelsen til den kommende sæson.

Vi har - igen i år - haft et glimrende samarbejde i bestyrelsen. Alle har været villige til at give en hånd med, og det er jo dejligt. Så hér til slut vil jeg bringe en stor tak for indsatsen til mine bestyrelseskolleger - tak skal I have for det! Beretningen overlades hermed til debat og jeres forhåbentlig positive behandling.

Ole Ankersen